Events

 • TBD
  Yamim Noraim 5780
  Nachal Timna St 2, Bet Shemesh, Israel
  שנה טובה
  Nachal Timna St 2, Bet Shemesh, Israel
 • TBD
  TEST event
  Nachal Timna St 2, Bet Shemesh, Israel
  שנה טובה
  Nachal Timna St 2, Bet Shemesh, Israel
 • Pre-Rosh Hashana Learning & Kiddush
  Kehillat Ahavat Tzion
  28 Sept 2019, 10:40
  Kehillat Ahavat Tzion, Nachal Timna St 2, Bet Shemesh, Israel